Működik!

(2020.05.08)

NYERTÜNK!

„Minden gyermeknek jár a minőségi oktatás”

Projektünket az Erasmus+ köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása keretében nyertesnek minősítették. Az elkövetkező 2 évben 37 798 euróért 14 munkatársunk vehet részt külföldi mobilitásokban.

Hosszú távú stratégiai célkitűzésünk és missziónk az inkluzív oktatás és nevelés társadalmi és nemzetközi elfogadtatása és népszerűsítése, módszertanának átadása, jó gyakorlatok cseréje, intézményünk folyamatos innovációja hazai és nemzetközi színtéren stratégiai partnerségek keretében (is). Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskolában egészséges gyerekeinkkel együtt tanulnak sajátos nevelési igényű diákok, mozgás-, látás- és hallássérültek, (halmozottan) hátrányos helyzetűek, beilleszkedési nehézséggel küszködők, tanulásban akadályozottak, autisták stb. Az inkluzív oktatás és nevelés meghatározza tantestületünk összetételét és milyenségét is. Kiemelkedően együttműködő, összetartó munkatársi gárdánk van: szaktanárok, konduktorok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek. Mindannyiunk munkája szorosan összekapcsolódik, egymásra épül, kiegészíti a másikét, hiszen az inkluzív oktatást másképp nem lehet megvalósítani. A tantestület belső kommunikációja fejlett, problémamegoldó és erős közösségi szemléleten alapul, úgy is fogalmazhatnánk: mi együtt vagyunk egyek, s egymás nélkül semmik. Az Erasmus+ köznevelési mobilitás a második projektünk hosszú távú stratégiai célkitűzésünkben. Az előző program sikeres lebonyolítása, nagyon sok pozitívumot hozott iskolánk életébe. Kollégáink új módszerekkel, élményekkel gazdagodtak.

„Minden gyermeknek jár a minőségi oktatás”

Az inklúzió, avagy tényleges befogadás számunkra azt jelenti, hogy az iskola hatékony minden gyermek, így a speciális nevelési szükségletű tanulók számára is. Az iskola befogadó, a pedagógusok felkészültsége, a tanítási programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottsága miatt alkalmazkodni tud a gyermekek különböző személyiségéhez, képességeihez tanulási stílusához, üteméhez. Iskolánkat ezen alapelvek elfogadásával és betartásával valósítottuk meg, s ez alkotja Európai Fejlesztési Tervünk sarokkövét.

 

A felhalmozott tapasztalataink, eredményeink alapján egyfajta missziót, küldetést fogalmaztunk meg társadalmi szerepvállalásként: működő saját fejlesztésű módszerünk külvilág – mind magyarországi, mind európai színtéren – számára történő bemutatása, szemléletünk népszerűsítése. Jelen mobilitási projekt is ennek a célkitűzésnek van alárendelve.

 

(2019.06.10)

Erasmus+ projektünk összefoglalója magyarul

Működik!

Hiszünk az integrált/inkluzív oktatás és nevelés társadalmi létjogosultságában!

Az Erasmus+ köznevelési mobilitás az első projektünk hosszú távú stratégiai célkitűzésünkben és missziónkban: az integrált/inkluzív oktatás és nevelés társadalmi és nemzetközi elfogadtatása és népszerűsítése, módszertanának átadása, jó gyakorlatok cseréje, intézményünk folyamatos innovációja hazai és nemzetközi színtéren stratégiai partnerségek keretében (is). Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola (Magyarország, Budapest) 1993ban szerveződött azzal a céllal, hogy a halmozottan sérült (elsősorban mozgássérült) és hátrányos helyzetű, ép értelmű fiatalok középiskolai és szakiskolai képzését akadálymentes környezetben megoldja. A hosszú évek alatt, a társadalmi igényeket követve formálódtunk: mára teljes mértékű integrált és inkluzív oktatást valósítottunk meg a tudatos szervezetfejlesztés eredményeként. Egészséges gyerekeinkkel együtt tanulnak sajátos nevelési igényű diákok, mozgás-, látás- és hallássérültek, (halmozottan) hátrányos helyzetűek, beilleszkedési nehézséggel küszködők, tanulásban akadályozottak, autisták stb. Jelenleg egy évfolyamon 1-1 osztályunk van, egy gimnáziumi (angol nyelvi előkészítővel), egy informatikai szakgimnáziumi és egy szakiskolai osztály. Tanulói létszámunk 200 körül, munkatársaink száma 50 felett van. Az integrált/inkluzív oktatás és nevelés meghatározza tantestületünk összetételét és milyenségét is. Kiemelkedően együttműködő, összetartó munkatársi gárdánk van: szaktanárok, konduktorok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek. Mindannyiunk munkája szorosan összekapcsolódik, egymásra épül, kiegészíti a másikét, hiszen az integrált oktatást másképp nem lehet megvalósítani. A tantestület belső kommunikációja fejlett, problémamegoldó és erős közösségi szemléleten alapul, mely közösségben mindenkinek meg van a kulcsszerepe – fiataljaink fejlődése, fejlesztése, nevelése érdekében. Úgy is fogalmazhatnánk: mi együtt vagyunk egyek, s egymás nélkül semmik. Az Erasmus+ köznevelési mobilitás az első projektünk hosszú távú stratégiai célkitűzésünkben. Mottónk: minden gyermeknek adjunk esélyt tanulni! Az inklúzió, avagy tényleges befogadás számunkra azt jelenti, hogy az iskola hatékony minden gyermek, így a speciális nevelési szükségletű tanulók számára is. Az iskola befogadó, a pedagógusok felkészültsége, a tanítási programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottsága miatt alkalmazkodni tud a gyermekek különböző személyiségjegyeihez, képességeihez tanulási stílusához, üteméhez. Ezzel biztosítva a nevelési lehetőségek igazságosságát, az egyenlő hozzáférést, támogatva az esélyegyenlőséget azért, hogy a gyerekek hozzáférjenek a nekik egyébként járó együtt-tanulási lehetőséghez. Iskolánkat ezen alapelvek elfogadásával és betartásával valósítottuk meg, s ez alkotja Európai Fejlesztési Tervünk sarokkövét. A felhalmozott tapasztalataink, eredményeink alapján egyfajta missziót, küldetést fogalmaztunk meg egyfajta társadalmi szerepvállalásként: működő saját fejlesztésű módszerünk külvilág – mind magyarországi, mind európai színtéren – számára történő bemutatása, szemléletünk népszerűsítése. Jelen mobilitási projekt ennek a célkitűzésnek van alárendelve.

About our Erasmus+ projekt in English

It works!

We believe in the socialization of integrated / inclusive education!

Erasmus + public education mobility is our first project in our long-term strategic goal and mission: social and international acceptance and promotion of integrated / inclusive education and education, transfer of methodology and continuous innovation of our institution in the domestic and international arena through strategic partnerships (also), exchange of good practices. Addetur Baptist Grammar and Secondary Vocational School (Hungary, Budapest) was launched in 1993 with the aim of solving secondary school and vocational school training for disabled students (primarily disabled) and disadvantaged, non-disabled young people in a barrier-free environment. Over the years, our school developed following social needs: we have now a fully integrated and inclusive educational environment as a result of conscious organization development. Students with special needs are educated together with non-disabled students, people with impaired mobility, vision, hearing, (cumulatively) disadvantaged, those with difficulty in integration, young people with learning disabilities, autism, etc. We currently have one class per grade, one grammar school (with higher lessons of English language), one secondary vocational IT training and one vocational class. Our number of students is around 200, the number of our colleagues is over 50. Integrated / inclusive education defines the composition and quality of our teaching staff. We have a highly cooperative, cohesive team of staff: teachers of special education, conductors, special education assistants. All of us work closely together, build on each other, complement each other, because integrated education cannot be realized otherwise. The internal communication and socioculture of the teaching staff is based on a high-quality, problem-solving and strong community approach, in which everybody has a key role – educating and improving skills of our students. We could also say: we are all one together, and we are nobody alone. Erasmus + public education mobility is our first project in our long-term strategic goal. Our motto: Give every child a chance to learn! Inclusion, or actual inclusion, means that the school is effective for all children, including those with special educational needs. The school can adapt to the different personality traits and the abilities of children in terms of their learning style and pace, teachers are well prepared, the teaching programs, the methodology is also adpated, the building is well furnished ready for special needs. All these will ensure the fairness of the educational opportunities, equal access, promoting equal opportunities for children and their human rights to have access to the colearning opportunities. We have implemented our school by adopting and adhering to these principles, and this is the cornerstone of our European Development Plan. Based on our accumulated experience and results, we formulated a kind of mission and social engagement: presenting our own developed method to the outside world – both in Hungary and in the European scene – to promote our approach. This mobility project is subject to this objective.

2019-es Erasmus beszámolókat elérhetik itt.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.