Iskolánkról

Az ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola több mint két évtizede működik azzal a céllal, hogy segítse a mozgássérült és autista fiatalok beilleszkedését a társadalomba, és javítsa a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük esélyét.

Intézményünk az országban egyedülálló, mind tanuló összetételét, mind integrációról alkotott elképzelését tekintve. Tandíjmentes iskola, melynek fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. Az iskola alapításának célja az volt, hogy legyen egy középiskola a nem integrálható mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő tanulók számára. Az elmúlt évek során, szakmai tapasztalatainkból és a társadalmi igényekből alakult iskolánk a jelenlegi formájúvá. Mivel a szakemberek és tudásunk rendelkezésre állt, sok területről irányítottak hozzánk a szakértői bizottságok más sajátos nevelési igényű (látás-, hallássérült, autisztikus, tanulásban akadályozott, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő, betegségük miatt máshol nem tanítható stb.) diákokat. Tanáraink minden nálunk tanuló diák ellátására alkalmasak (konduktor, logopédus, tiflopedagógus stb.), így a máshol nem integrálható tanulók is integrációban tanulhatnak.

Munkánk eredményeképpen olyan fiatalok, akikről már más lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelelő speciális megsegítéssel. Érettségi vizsgát tesznek, szakmájuk lesz, mely eredmény a tényleges, másokkal összehasonlítható tudásukat tükrözi, tehát nem csak egy „papír”. Önmagukról gondoskodó, teljes értékű emberekké válhatnak.

Az elmúlt években munkánk tudatos iskola- és szervezetfejlesztésének eredményeképpen rendszerré vált, amely a legteljesebb mértékben szolgálja ki a társadalmi igényeket. Az átjárhatóság megteremtésével a diákok fejlődését figyelembe véve, a lehető legmagasabb szintre juttatjuk tanulóinkat. Az évek során tapasztaltuk, hogy iskolánk egyre szélesebb körben elismerté válik az itt folyó képzések minőségét illetően is.

Intézményünk különböző szakokon, a központilag előírt és helyi programokkal kiegészített elméleti és szakmai tartalmú képzést folytat. A gimnázium 5 évfolyamos, amely évfolyamonként egy osztállyal működik, nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből, általános kerettantervvel. Az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy orosz.

Informatikai szakgimnáziumi képzésünk 4+1 évfolyamos, az érettségivel megszerezhető szakképesítés: irodai informatikus. Az érettségi után megszerezhető szakképesítés: irodai rendszerüzemeltető. Iskolánk 2011-ben csatlakozott a CISCO Hálózati Akadémiához, aminek célja az IT hálózati mérnök szakemberhiány csökkentése. A Hálózati Akadémia képzési programját a folyamatosan bővített, modellértékű, E-Learning alapú tananyagok és kurzusok képezik, amelyeknek elvégzése előfeltételhez nem kötött.

A 2 évfolyamos szakiskolai képzés elvégzése után a diákok számítógépes adatrögzítő részszakképesítést kapnak.

Ez az ország egyetlen akadálymentes képzőhelye! A végzett tanulók nemzetközileg is elfogadott szakképesítést kapnak.

Minden képzésünk elérhető esti tagozaton is a felnőtt mozgássérült emberek számára.

„Érzékenyítés az integrációs szemlélet kialakítására a középiskolában” c. jó gyakorlatunk több éves fejlesztés eredménye, melynek kapcsán több fővárosi iskolával van rendszeres együttműködésünk. Minden tanulónk automatikusan részt vesz a Közösségi Szolgálat végzésében, így érettségire rendelkezésére áll az igazolás erről a tevékenységről. Részt veszünk a Nemzeti Tehetségprogramban is, iskolánk 2012-től Akkreditált Tehetségpont.

Tanulmányi ösztöndíj-programunk is segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat abban, hogy felkészültebbek lehessenek az iskolában. Rendszeresen szervezünk tanulóink számára ingyenes használtruha-börzéket is.

A hozzánk járó egészséges fiatalok (akik sokszor komoly beilleszkedési zavarokkal kerülnek iskolánkba, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek) az itt töltött évek során életük hátralévő részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és segítsék a valamiféle „mássággal” élő társaikat. Több tanítványunk választ ilyen pályát is: mentősnek, rendőrnek, tűzoltónak, gyógypedagógiai asszisztensnek jelentkeznek.

Miért más mint a többi iskola

„A fogyatékos és nem fogyatékos tanulók között semmiféle lényegi különbség nincs, mindegyik ember, mindegyik gyermek, mindegyik egy törvény szerint fejlődik. A különbség csak a fejlődés módjában rejlik.” Iskolánk ezen az elven indult fejlődésnek, célja annak bebizonyítása, hogy Vigotszkíj megállapítása helytálló.  Riedel szerint „a legfontosabb cél a személyiség fejlesztése, nevelése, oktatása, szociális adaptálása, annak érdekében, hogy a társadalomban, a munkában, a családban, a közéletben elismert helyet vívhasson ki a fogyatékos személy is. Természetesen ez a koncepció a speciális nevelési szükségletű tanulótól is nagy erőfeszítést igényel, azaz minden érintett optimális közreműködése révén érhető csak el”. Így valósul meg a teljes adaptáció.

“Az inklúziós szemlélet vagy tényleges befogadás számomra azt jelenti, hogy az iskola megváltozik. Hatékony iskolává igyekszik válni minden gyermek, így a speciális nevelési szükségletű tanulók számára is. Az integráción túl az inkluzív iskola befogadó, a pedagógusok felkészültsége, a tanítási programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottsága miatt alkalmazkodni tud a gyermekek különböző személyiségjegyeihez, tanulási stílusához, üteméhez. Ezzel biztosítva a nevelési lehetőségek igazságosságát, az egyenlő hozzáférést, hiszen valójában nincs esélyegyenlőség, pusztán annyi lehetőségünk van, hogy próbáljuk megteremteni azokat az eszközöket, módszereket, megsegítéseket, amelyekkel a gyerekek, tanulók hozzáférhetnek az emberi jogaik alapján nekik egyébként járó együtt-tanulási lehetőséghez. Iskolánkat ezen alapelvek elfogadásával és betartásával valósítottuk meg.”

Kékesné Czinder Gabriella

igazgatóHozzászólás jelenleg nem lehetséges.